[Tarieven]

Het is uiteraard moeilijk om bij aanvang een nauwkeurige inschatting te maken. Dit aangezien de te verrichten prestaties afhankelijk zijn van tal van factoren.

Een afrekening in een dossier bestaat uit 2 grote onderdelen.
Enerzijds het ereloon en anderzijds de kosten.

Het ereloon wordt forfaitair of per prestatie gerekend en dit op basis van de omvang van de prestaties, de aard van de zaak, moeilijkheidsgraad, de dringendheid, het resultaat,…

Het andere onderdeel zijn de kosten.
Dit zijn zowel de kantoorkosten (secretariaat, archief, verplaatsingskosten, telefoon, dactylografie, …)  als de gerechtskosten (rolrecht voor de rechtbanken, de gerechtsdeurwaarder).

Teneinde een klare kijk te hebben op de evolutie van de afrekening worden er op basis van de voortgang van het dossier provisies gevraagd.

Uiteraard wordt er steeds nagegaan of de eventuele rechtsbijstandsverzekering de kosten ten laste neemt.

Voor de minvermogenden worden de prestaties gedaan in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (vroegere pro Deo), dit voor zover aan de opgelegde voorwaarden voldaan wordt en deze voldoende gestaafd worden.